สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com (พิษณุโลก)

สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com (พิษณุโลก)

เปิดหน้าต่อไป

งานบริการทางด้านกฎหมาย

สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com
สำนักงานฟิวชั่นโฮมลอว์.com

พร้อมให้คำปรึกษาและบริการค่ะ

  งานบริการด้านกฎหมาย

 • จดทะเบียนนิติบุคล นิติบุคคลอาคารชุด บริษัท Company registration

 • ขอใบอนูญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติ Work Permit

 • ขอใบอนุญาตในธุรกิจต่างๆ Business Licenses

 • ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย Immigration Visa

 • ต่อวีซ่าทุกประเภท Immigration Visa extend

 • ทำบัญชี Bookkeeping

 • ตรวจสอบบัญชี Auditor

 • รับปรึกษาด้านบัญชี Revenue Consulting

 • ปรึกษาด้านกฎหมาย Legal Consulting

 • ปรึกษาเกี่ยวกับคดีความ Litigation Consulting


 • รับรองเอกสารระหว่างประเทศ Notary Service


 • จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม Adoption


 • ทำพินัยกรรม WILL


 • ร่างนิติกรรมสัญญา Contract


 • รับเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างในคดีต่างๆ Litigation in any legal fields
 • บริการอื่นๆตามที่ลูกความต้องการ Services as you requested.